Generalforsamling 8. september 2020

Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet den 8. september 2020

 Referat af generalforsamlingen den 8. september 2020 på Fiskerimuseet.

 1. Valg af dirigent.                                                                                                                              Claus Løth blev foreslået og valgt til dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
  Formand Erik Bonde Pedersen fremlagde beretningen. Han forklarede den ekstraordinære forsinkelse af generalforsamlingen, der skyldtes coronaens forsamlingsforbud. Han fortalte om de coronaaflyste, de afholdte og de planlagte arrangementer. I efteråret er det meningen at afholde et fisk- og vinarrangement i samarbejde med MS Smag, ligesom vi som sædvanlig vil deltage i Museets julemarked. Den aflyste Manø-tur håber vi på at gennemføre i foråret 2021.                                                                                                                                            Der skulle være ordinært valg til to bestyrelsespladser, hvor Per Holm og Karen Boel Madsen var villige til genvalg. Desuden skulle der vælges tre nye medlemmer på grund af, at andre medlemmer ønskede at trække sig. Knud Jager Andersen trak sig allerede ved årsskiftet, og nu ønskede Erik Clausen, Ole Busch og Poul Erik Hansen også at gå ud af bestyrelsen. Formanden takkede individuelt de pågældende for deres respektive indsats for foreningen og Museet.                                                                                                                Bestyrelsen havde ved opsøgende indsats opnået tilsagn fra tre nye medlemmer, der var villige til at stille op til bestyrelsen, ligesom suppleant Tommy Noer havde erklæret sig parat til at indgå i selve bestyrelsen.                                                                                                    Foreningens medlemstal ligger p.t. på ca. 600. Museet arbejder på en ny model for årskort og fornyelse, som forhåbentlig også vil medføre et bedre overblik over foreningens medlemmer.                                                                                                                                         Fra salen blev der spurgt, om det var tanken at deltage i fejringen af Nationalparkens 10 års jubilæum. Svaret er ja – hvis det bliver muligt med coronabegrænsningerne.        Beretningen blev vedtaget.
 3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab.
  John Frikke forelagde regnskabet. Vi tærer meget langsomt på formuen, fordi vi som regel lykkes med at få diverse arrangementer til næsten at hvile i sig selv. Regnskabet blev godkendt.
 4. Forslag til ændring af vedtægter.                                                                                  Bestyrelsen havde forslag om ændringer, som kun handlede om at tilrette til de faktiske forhold.                                                                                                                                    Ændringerne blev vedtaget.
 5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                                 Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter.                                                  Opstillede var Per Holm og Karen Boel Madsen, som var villige til genvalg, samt Annette Posselt, Casper Fischer, Hans Ricard Pedersen og Tommy Noer.                                            Valgt blev Per, Karen, Annette, Casper og Hans Ricard.                                                              Som suppleant valgtes Kirstine Bonde. Den anden suppleantplads er vakant.
 7. Valg af 2 revisorer.                                                                                                                          Som revisorer genvalgtes Bent Zebitz og Claus Løth.
 8. Orientering om Museets virksomhed.                                                                                            Direktør David Dupont-Mouritzen redegjorde for museets mange planer om større eller mindre udbygninger og om mulighederne for at rejse økonomiske midler.                            Per Holm fortalte om den planlagte aften med fiskemenu og vin eller øl, som  tidligere har vist sig at kunne være en succés. Den er dog som alt andet afhængig af coronarestriktionerne.                                                                                                                          Et medlem klagede over en dårlig oplevelse under sommerens tema om tang, hvor der ikke havde været tilstrækkeligt hensyn til coronasikkerhed. Det beklagede David – som dog kunne fortælle, at det tilsyneladende måtte have været en uheldig undtagelse, da der ikke var indkommet andre klager om noget tilsvarende.                                                                       Et andet medlem fremsatte ønske om, at en fremtidig foreningsudflugt kunne gå til Den Blå Planet.                                                                                                                                            Annette Posselt mindede om adressen på foreningen hjemmeside:

www.fimusforening.dk

       og på Facebook:

Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg venneforening

Referent: Karen Boel Madsen

Generalfors. 8.9.20M

Museumsforeningen Regnskab 2019