Generalforsamlingen 8. september 2020

Referat fra Generalforsamlingen

  

Generalfors. 8.9.20

Referat af generalforsamlingen den 8. september 2020 på Fiskerimuseet.
1. Valg af dirigent.
Claus Løth blev foreslået og valgt til dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
Formand Erik Bonde Pedersen fremlagde beretningen. Han forklarede den
ekstraordinære forsinkelse af generalforsamlingen, der skyldtes coronaens
forsamlingsforbud. Han fortalte om de coronaaflyste, de afholdte og de planlagte
arrangementer. I efteråret er det meningen at afholde et fisk- og vinarrangement i
samarbejde med MS Smag, ligesom vi som sædvanlig vil deltage i Museets
julemarked. Den aflyste Manø-tur håber vi på at gennemføre i foråret 2021.
Der skulle være ordinært valg til to bestyrelsespladser, hvor Per Holm og Karen
Boel Madsen var villige til genvalg. Desuden skulle der vælges tre nye medlemmer
på grund af, at andre medlemmer ønskede at trække sig. Knud Jager Andersen
trak sig allerede ved årsskiftet, og nu ønskede Erik Clausen, Ole Busch og Poul
Erik Hansen også at gå ud af bestyrelsen. Formanden takkede individuelt de
pågældende for deres respektive indsats for foreningen og Museet.
Bestyrelsen havde ved opsøgende indsats opnået tilsagn fra tre nye medlemmer,
der var villige til at stille op til bestyrelsen, ligesom suppleant Tommy Noer havde
erklæret sig parat til at indgå i selve bestyrelsen.
Foreningens medlemstal ligger p.t. på ca. 600. Museet arbejder på en ny model for
årskort og fornyelse, som forhåbentlig også vil medføre et bedre overblik over
foreningens medlemmer.
Fra salen blev der spurgt, om det var tanken at deltage i fejringen af
Nationalparkens 10 års jubilæum. Svaret er ja – hvis det bliver muligt med
coronabegrænsningerne.
Beretningen blev vedtaget.
3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab.
John Frikke forelagde regnskabet. Vi tærer meget langsomt på formuen, fordi vi
som regel lykkes med at få diverse arrangementer til næsten at hvile i sig selv.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag til ændring af vedtægter.
Bestyrelsen havde forslag om ændringer, som kun handlede om at tilrette til de
faktiske forhold.
Ændringerne blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter.
Opstillede var Per Holm og Karen Boel Madsen, som var villige til genvalg, samt
Annette Posselt, Casper Fischer, Hans Ricard Pedersen og Tommy Noer.
Valgt blev Per, Karen, Annette, Casper og Hans Ricard.
Som suppleant valgtes Kirstine Bonde. Den anden suppleantplads er vakant.
7. Valg af 2 revisorer.
Som revisorer genvalgtes Bent Zebitz og Claus Løth.
8. Orientering om Museets virksomhed.
Direktør David Dupont-Mouritzen redegjorde for museets mange planer om større
eller mindre udbygninger og om mulighederne for at rejse økonomiske midler.
9. Eventuelt.
Per Holm fortalte om den planlagte aften med fiskemenu og vin eller øl, som
tidligere har vist sig at kunne være en succés. Den er dog som alt andet afhængig
af coronarestriktionerne.
Et medlem klagede over en dårlig oplevelse under sommerens tema om tang, hvor
der ikke havde været tilstrækkeligt hensyn til coronasikkerhed. Det beklagede
David – som dog kunne fortælle, at det tilsyneladende måtte have været en uheldig
undtagelse, da der ikke var indkommet andre klager om noget tilsvarende.
Et andet medlem fremsatte ønske om, at en fremtidig foreningsudflugt kunne gå til
Den Blå Planet.
3
Annette Posselt mindede om adressen på foreningen hjemmeside:
Fimusforening.dk
og på Facebook:
Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg venneforening
Referent: Karen Boel Madsen

Museumsforeningen Regnskab 2019