Information om Museumsforeningen

Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, Tlf. 76 12 20 00

www.fimusforening.dk

Facebook: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg venneforening

Bestyrelsen for museumsforeningen er:

Per M. Holm, formand, permholm@stofanet.dk / 40 27 10 44

Per Jørgensen, næstformand, pjo@easv.dk / 40521153

Annette Posselt, sekretær, annette.posselt@gmail.com / 40 19 20 67

Hans Richard Pedersen, kasserer, hrp@esenet.dk / 20 44 11 12

Casper Fischer, casperfischer74@hotmail.com / 28965591

Kristine Bonde,  kirstinebonde@gmail.com, / 24 61 16 12

Jacob Joensen, joensen.ja@gmail.com / 20 11 24 79

Suppleanter:

Kim Bergholt Madsen, bergholt.madsen@gmail.com / 40246008

Claus Brinck-Danielsen, claus@danielsens.net / 22372111

Revisorer:

Bent Zebitz og Claus Løth

VEDTÆGTER FOR MUSEUMSFORENINGEN FOR

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

  1. Navn

Foreningens navn er Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, saltvandsakvariet i Esbjerg.

Hjemmeside: www.fimusforening.dk

på Facebook: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg venneforening,

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

  1. Formål

Foreningens formål er at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, der herefter benævnes Museet. Støtten ydes gennem praktisk bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for museets arbejde og ansvarsområde. Støttearbejdet koordineres med Museet som af midler fra årskortsalg stiller et basisbeløb til rådighed for foreningens arbejde.

Af og blandt bestyrelsens medlemmer udpeges 4 medlemmer til Museets bestyrelse.

 

  1. Medlemskab

Som medlem optages enhver, der ved køber af årskort til museet, ønsker medlemskab af museumsforeningen.

Ved købet oplyses navn, adresse og så vidt muligt e-mailadresse. Medlemskabet er individuelt.

Udmeldelse sker hvis årskortet ikke fornyes.

  1. Generalforsamlingen

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle forhold.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan ske elektronisk til medlemmer, der har oplyst en e-mailadresse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1)        Valg af dirigent.

2)        Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.

3)        Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.

4)        Behandling af indkomne forslag.

5)        Valg til foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter, jf. punkt 5.

6)        Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år.

7)        Orientering om Museets virksomhed.

8)        Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Sagerne afgøres ved simpelt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter, at begæringen om dens afholdelse er bestyrelsen i hænde.

  1. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år på den årlige generalforsamling, således at der i lige år afgår 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 2 suppleanter vælges for 1 år.

Ved valg afgives skriftlig stemmeseddel på 3 kandidater i lige år og 4 kandidater i ulige år. En stemmeseddel skal indeholde det antal navne der er på valg. Stemmesedler der ikke opfylder dette, vil blive kendt ugyldige.

Ikke valgte kandidater kan vælges som suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Af og blandt bestyrelsens medlemmer udpeges 4 medlemmer til Museets bestyrelse. I lige år udpeges 2 medlemmer for 2 år og i ulige år udpeges 2 medlemmer for 2 år. De udpegede kan samtidig være enten formand, næstformand, kasserer eller sekretær i foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte.

  1. Regnskab, tegning og hæftelse

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære      generalforsamling være revideret af 2 revisorer, der vælges på den ordinære   generalforsamling for 1 år.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

  1. Vedtægtsændringer

Til ændring af denne vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

  1. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt de afgivne stemmer ikke udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer, kan opløsning af foreningen først endeligt vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 30 dage derefter. På denne generalforsamling kan opløsning besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens midler Museet.

Den siddende bestyrelse forestår afvikling af foreningen, med mindre andet   bestemmes af generalforsamlingen. 

Ved valg i 2010 vælges 7 medlemmer, heraf 3 medlemmer for 1 år og 4 medlemmer for 2 år.

Således vedtaget på generalforsamling den 23. april 2013.

Ændring: §3 og §5 vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2016.

Ændring: §1 og §2 samt ændring i §3 vedtaget på generalforsamlingen den 8/9 2020.

Ændring: §4 punkt. 2, samt tilføjelse §5 vedtaget på generalforsamlingen 30/9 2021.

Ændring: §4 punkt. 5, samt §5,  vedtaget på generalforsamlingen 29/4 2022.